Börsnotering

Erbjudande att förvärva aktier i Bactiguard Holding AB (publ)

Viktig information
För att få tillgång till denna information måste du genom att klicka "Jag bekräftar", bekräfta att du, vid tidpunkten för tillgängliggörandet av informationen, inte är bosatt i USA, Kanada, Australien, Hongkong eller Japan, att du inte befinner dig i något av dessa länder samt att du inte är bosatt eller befinner dig i någon annan jurisdikton än Sverige såvida inte denna information lagligen kan överföras till eller i sådan jurisdiktion utan att detta skulle stå i strid med någon ofullbordad registrering eller annat legalt eller regulatoriskt krav. Om du inte kan bekräfta detta måste du klicka "Jag bekräftar inte".

Viktig information

DU ÖNSKAR FÅ TILLGÅNG TILL EN WEBBPLATS MED INFORMATION SOM INTE ÄR AVSEDD FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER, ELLER DÄR ERBJUDANDET OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER INTE ÄR TILLÅTET.

Observera att den information på webbplatsen som du försöker få tillgång till har gjorts tillgänglig av Bactiguard Holding AB (publ) ("Bactiguard") i god tro och endast i informativt syfte.

Genom att klicka "Jag bekräftar", godkänner du villkoren nedan. Du måste läsa följande innan du fortsätter, och du uppmanas att läsa meddelandet noggrant (det gäller för samtliga personer som går in på den här webbplatsen) innan du tar del av eller på annat sätt använder informationen på webbplatsen. Genom att gå in på webbplatsen, accepterar du att bli bunden av följande villkor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Offentliggörande eller distribution av informationen på webbplatsen kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och alla personer som bereder sig tillträde till webbplatsen bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen på webbplatsen innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, eller på annat sätt handla med aktier i Bactiguard.

Informationen på webbplatsen riktar sig inte till, och är inte tillgänglig för, personer som vistas i USA, Kanada, Australien, Hongkong eller Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av aktier inte är tillåtet. Informationen på webbplatsen får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong eller Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen på webbplatsen får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.

För att ta del av informationen på webbplatsen måste du bekräfta att du inte befinner dig USA, Kanada, Australien, Hongkong eller Japan eller i annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner samt att du har läst, förstått och godkänner det som anges ovan. Detta kan du göra genom att klicka "Jag bekräftar" nedan. Om du befinner dig i USA, Kanada, Australien, Hongkong eller Japan eller annat land som har sådana restriktioner måste du lämna denna hemsida.