Årsstämma 2015

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma, hölls torsdagen den 21 maj 2015 i Stockholm.
Press releases
2015-05-21 - Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma
Relaterad information
Protokoll Bactiguard Holding AB (publ)
Kallelse
Fullmakt
Ny bolagsordning
Valberedningens förslag
Uppgifter om styrelsemöter
Instruktioner för valberedningen
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens ersättningsutvärdering
Pressmeddelande
Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma
Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 21 maj beslutades följande:
  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2014.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2014 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.
  • Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
  • Stämman beslutade att styrelsearvodet ska vara 150 000 kronor för ordinarie styrelseledamot och att en ersättning om 300 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att inget arvode ska utgå för arbete i styrelsens utskott. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.
  • Styrelseledamöterna Christian Kinch (ordförande) och Mia Arnhult omvaldes. Stanley Brodén och Peter Hentschel valdes in som nya styrelseledamöter. Christian Kinch omvaldes som styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB, som revisor. Arvodet för Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra att bolagsstämma – utöver i Stockholms kommun där styrelsen har sitt säte – även kan hållas i Huddinge eller Botkyrka, i anslutning till Bactiguards nya huvudkontor.
  • Årsstämman antog valberedningens förslag till instruktioner för valberedningen.
  • Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare beslutades.
     
Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-05-21, kl.16.30.