Årsstämma 2016

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma, hölls torsdagen den 19 maj 2016 på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge.


Relaterad information


Protokoll Bactiguard Holding AB (publ)
Kallelse
Fullmakt
Valberedningens förslag
Instruktioner för valberedningen 
Uppgifter om styrelseledamöter
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens ersättningsutvärdering


PRESSMEDDELANDE 
Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma
Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 19 maj beslutades följande:
  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2015.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.
  • Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
  • Stämman beslutade att ett årligt arvode om 500 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt med 200 000 kr till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordförande. Ingen särsklid ersättning ska utgå till övriga utskottsledamöter. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.
  • Styrelseledamöterna Stanley Brodén (ordförande), Mia Arnhult, Peter Hentschel och Christian Kinch omvaldes. Marie Wickman-Chantereau valdes in som ny styrelseledamot. Stanley Brodén omvaldes som styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB, som revisor. Arvodet för Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman antog valberedningens förslag till instruktioner för valberedningen.
  • Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare beslutades.
 
Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-05-19, kl.16.30.