Årsstämma 2017

 

Bactiguard Holding AB (publ) årsstämma, hölls torsdagen den 18 maj 2017 på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge.


Relaterad information


Protokoll Bactiguard Holding AB (publ)
Kallelse
Fullmakt
Valberednings förslag
Instruktioner för valberedningen
Uppgifter om styrelseledamöter
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens ersättningsutvärdering


PRESSMEDDELANDEN

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma
 
Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 18 maj beslutades följande:
 

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2016.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.
  • Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  • Stämman beslutade att ett årligt arvode om 500 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt med 200 000 kr till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordförande. Ingen särsklid ersättning ska utgå till övriga utskottsledamöter. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.
  • Styrelseledamöterna Stanley Brodén (ordförande), Mia Arnhult, Marie Wickman-Chantereau och Christian Kinch omvaldes. Svante Östblom valdes in som ny styrelseledamot. Stanley Brodén omvaldes som styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB, som revisor. Arvodet för Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare beslutades.

 
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 16.15 CET.