Årsstämma 2018

Bactiguard Holding AB (publ) årsstämma, hölls onsdagen den 16 maj 2018 på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge.

RELATERAD INFORMATION

Protokoll Bactiguard Holding AB (publ)
Kallelse
Fullmakt
Valberednings förslag
Instruktioner för valberedningen
Uppgifter om styrelseledamöter
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens ersättningsutvärdering
Revisorsyttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition


Pressmeddelande

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 16 maj 2018 fattades följande beslut:
 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2017 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Ett årligt arvode om 500 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kr till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordförande. Ingen särskild ersättning ska utgå till övriga utskottsledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem personer utan suppleanter. Styrelseledamöterna Mia Arnhult, Christian Kinch, Marie Wickman-Chantereau och Svante Östblom omvaldes. Jan ståhlberg valdes in som ny styrelseledamot och styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB som revisor, samt att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Föreslagna förändringar i instruktionen för valberedningen om att utöka antalet ägarutsedda ledamöter från tre till fyra beslutades.

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2018