Bolagstyrningsrapporter

Bactiguard introducerades på börsen i juni 2014. Aktien listas på NASDAQ OMX Stockholm under namnet Bacti.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Våra bolagstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014