Ersättningar

Vid årsstämman i Bactiguard Holding AB (publ) den 19:e maj 2016 beslutades följande:

Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som omfattar verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Bactiguard, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

De antagna riktlinjerna anger i huvudsak att Bactiguard ska ha de ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål ska uppnås, samt att den sammanlagda ersättningen ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig. Eventuell rörlig ersättning ska vara begränsad till 50% av fast lön.

Riktlinjer för ledande befattningshavare