Revisionsutskott

Utskottet har till uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering. Utskottet ska vidare granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet och särskilt följa upp om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet biträder också med förslag till årsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottets består av styrelseledamöterna Jan Ståhlberg (ordförande), Christian Kinch, Anna Martling och Thomas von Koch och uppfyller Kodens oberoendekrav för utskottets ledamöter.