Styrelsens arbete

Styrelsen är Bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman.

Styrelsen ska bland annat svara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt, samt fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen ska i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor som är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse för Koncernen och Bolaget.

Styrelsens arbete följer en skriftlig arbetsordning som ska säkerställa att styrelsen är allsidigt informerad och att alla styrelserelaterade aspekter av Bolagets verksamhet tas upp till behandling.

Styrelsen har också beslutat om ett antal övergripande policies för Bolagets verksamhet vilka revideras vid behov.