Valberedning

Bolag som följer Koden ska enligt denna ha en valberedning och bolagsstämman fattar beslut om förfarande för hur valberedningens ledamöter utses samt riktlinjer för valberedningens arbete med att ta fram förslag till kommande årsstämma. Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande.
 

VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas onsdag 16 maj 2018 i Botkyrka. 

Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska valberedningen bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de tre största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2018 i Bactiguard Holding AB (publ) består av följande personer:

Stanley Brodén (styrelseordförande)
Jan Lombach, utsedd av KK Invest AB
Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V.
Christian Brunlid, utsedd av Handelsbanken Fonder AB

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2018 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
Bactiguard Holding AB (publ)
Box 15
146 21 Tullinge

Förslag kan även lämnas per email till föjande adress:
valberedningen [at] bactiguard [dot] se  

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 19 januari 2018.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.