Pressmeddelanden

Februari 12, 2018

Region Skåne förlänger avtal med Bactiguard

Bactiguard tecknade under 2017 ramavtal med Region Skåne som möjliggör för både landsting och kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet löpte inledningsvis till 30 april 2018 och nu väljer Region Skåne att förlänga avtalet ytterligare ett år till 30 april 2019. 

Februari 06, 2018

Bokslutskommuniké 2017 Bactiguard Holding AB

2017 var ett bra år för Bactiguard. Vår målsättning var att generera tillväxt, med bibehållen kostnadskontroll, för att närma oss våra långsiktiga finansiella mål om en tillväxt på 20 procent och en EBITDA-marginal på 30 procent. Det är därför glädjande att omsättningen för helåret uppgick till nära 154 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 20 procent, helt i nivå med våra mål. EBITDA-marginalen uppgick till 22 procent, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med de 12 procent vi rapporterade 2016, men vi har fortfarande en bit kvar innan vi når vårt lönsamhetsmål. Tillväxten kommer främst från nya licensaffärer, men försäljningen av vår egen produktportfölj utvecklas också positivt och vi kan nu lägga nio kvartal av stigande försäljning bakom oss. Sammantaget innebär årets utveckling att vi har uppnått flera viktiga mål och står bättre rustade än någonsin att utveckla affären och expandera bolaget. 

Januari 31, 2018

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2017 den 6 februari 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2017 tisdagen den 6 februari 2018 kl. 08.00.

Januari 22, 2018

Valberedningen föreslår Jan Ståhlberg till ny styrelseledamot och ordförande i Bactiguard Holding AB (publ)

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) (Bactiguard) föreslår inför årsstämman 2018 nyval av Jan Ståhlberg till styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Jan Ståhlberg utses till styrelsens ordförande, då Stanley Brodén som varit styrelsens ordförande sedan 2015 har avböjt omval.

December 20, 2017

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-förebyggande urinkatetrar, som levereras i december och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor.

November 22, 2017

Bactiguards endotrakealtuber godkända i Indien

Produktgodkännandet av Bactiguards endotrakealtuber för den indiska marknaden är klart, meddelar Ministry of Health & Family Welfare. Därmed kan Bactiguard erbjuda hela portföljen av produkter för effektiv och säker infektionsprevention på en av de största och snabbast växande marknaderna i världen.

November 20, 2017

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas onsdag 16 maj 2018 i Botkyrka. 

November 10, 2017

Ny klinisk studie visar färre incidenter (adverse events) med Bactiguards centrala venkateter jämfört med en standardkateter

En nyligen publicerad klinisk studie* genomförd på Karolinska Universitetssjukhuset visar att Bactiguards infektionsförebyggande centrala venkateter – BIP CVC hade signifikant färre incidenter (adverse advents) jämfört med en standard central venkateter.  Studien visar dessutom att Bactiguards ytskikt av ädelmetall inte exponerar patienterna eller miljön för någon risk vid användning i blod.

November 09, 2017

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Vi kan nu lägga åtta kvartal av stigande försäljning av vår egen produktportfölj baserat på rullande tolvmånaderssiffror bakom oss och det är mycket glädjande. Det innebär att fler och fler patienter får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention, inte minst i Sverige där vi nyligen vann ytterligare en upphandling. Värdet av de levererade produkterna ökade med nära 50% i kvartalet. De totala intäkterna var i princip oförändrade, men steg med 19% för niomånadersperioden.  EBITDA-resultatet var lägre i tredje kvartalet, men mer än fördubblades för niomånadersperioden. Vi genererade samtidigt ett mycket starkt kassaflöde på cirka 5 MSEK i kvartalet. Marknadsmässigt var de stora nyheterna leveransen till Kina och produktgodkännandet av vår centrala venkateter i Indien och Hongkong. I början av november säkerställde vi en treårig kreditfacilitet som gör att vi står väl rustade att utveckla affären och expandera bolaget. 

November 08, 2017

Bactiguard säkerställer treårig finansiering

Bactiguard har erhållit ett kreditlöfte om en treårig bankfacilitet på totalt 180 Mkr från Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), i form av en checkräkningskredit på 30 Mkr och ett banklån på 150 Mkr. Kreditfaciliteten ersätter såväl nuvarande bankfinansiering som ett lån från bolagets huvudaktieägare. 

Sidor

Prenumerera