Pressmeddelanden

December 15, 2016
Regulatorisk

Bactiguard expanderar i Tyskland

Bactiguard har ingått partnerskap med Roeser Medical GmbH (”Roeser”) och tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland och Schweiz. Samtidigt mottogs en order på produkter till ett värde av ca 400 000 Euro, som kommer att levereras under 2017.

December 13, 2016
Regulatorisk

Obligationslån återbetalat

Bactiguards utestående obligationslån återbetalades i sin helhet den 12 december. Refinansieringslösningen utgörs av lån om totalt 150 Mkr. 

December 01, 2016
Regulatorisk

Lösen av optionsprogram

Löptiden för det av huvudaktieägarna inrättade köpoptionsprogrammet riktat till nyckelpersoner i Bactiguard, gick ut den 30 november 2016. Under inlösenperioden har total 688 000 B-aktier förvärvats, motsvarande 2,07 procent av kapitalet och 0,99 procent av rösterna, vilket minskat huvudaktieägarnas innehav i motsvarande grad.

November 18, 2016

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2017

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 18 maj 2017 i Botkyrka. 

November 10, 2016
Regulatorisk

Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

I det tredje kvartalet rapporterar vi en fortsatt positiv försäljningsutveckling av vår egen portfölj av infektionsförebyggande produkter för sjukvården. Totalt har vi levererat ca 284 000 produkter hittills i år, en ökning med ca 260 procent. Det betyder att vi redan nu är nära vår målsättning för helåret att minst dubblera volymerna från föregående år. 

November 09, 2016
Regulatorisk

Huvudaktieägarna utfärdar lånelöfte

I syfte att bibehålla finansiell flexibilitet efter återbetalning av obligationslånet och till dess en långsiktig finansieringslösning är på plats, har huvudaktieägarna i Bactiguard utfärdat ett lånelöfte på maximalt 50 Mkr.

November 07, 2016

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 10 november 2016

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 10 nov 2016 kl. 08.00.

November 07, 2016
Regulatorisk

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en ny stororder från Kina omfattande 100 000 infektionshämmande urinvägskatetrar. 

November 03, 2016
Regulatorisk

Bactiguard expanderar i Europa

Bactiguard expanderar på fyra nya marknader i Europa genom att ingå partnerskap med Sanova Pharma för Österrike, Pofam-Poznaǹ för Polen,  Mediq Suomi för Finland och Inex Medical för Grekland.

November 03, 2016

Lansering av ny endotrakealtub

Bactiguard lanserar en ny endotrakealtub, BIP Endotracheal Tube Evac, för prevention av ventilator-associerad pneumoni (VAP). Det är en helt unik produkt som är särskilt utformad för att erbjuda det bästa infektionsskyddet på marknaden. VAP är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen inom intensivvården och förknippas med högriskpatogener såsom MRSA, långvarig sjukhusvistelse, ökade sjukhuskostnader och hög patientdödlighet.

Sidor