Pressmeddelanden

November 08, 2017

Bactiguard säkerställer treårig finansiering

Bactiguard har erhållit ett kreditlöfte om en treårig bankfacilitet på totalt 180 Mkr från Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), i form av en checkräkningskredit på 30 Mkr och ett banklån på 150 Mkr. Kreditfaciliteten ersätter såväl nuvarande bankfinansiering som ett lån från bolagets huvudaktieägare. 

”Vi har under en tid arbetat aktivt med att refinansiera Bactiguard till attraktiva villkor. Därför är vi glada över att kunna kommunicera att vi säkerställt en treårig kreditfacilitet hos vår nya husbank SEB, som ersätter både nuvarande bank-finansiering och lånet från våra huvudaktieägare,” säger Cecilia Edström, tf CFO.

Kreditfaciliteten som löper i tre år består av en checkräkningskredit på 30 Mkr och ett banklån på 150 Mkr. Faciliteten ersätter därmed det banklån på 100 Mkr som förfaller 31 december 2017, nuvarande checkräkningskredit på 30 Mkr och det lån från bolagets huvudaktieägare på 50 Mkr som förfaller den 30 juni 2018. Det nya banklånet på 150 Mkr amorteras med totalt 35 Mkr under löptiden.

Kreditfaciliteten omfattas av sedvanliga covenants. Därmed upphör huvudaktieägarnas borgensåtaganden för finansieringen av bolaget.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-08  kl. 08.00

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Prenumerera