Pressmeddelanden

November 10, 2017

Ny klinisk studie visar färre incidenter (adverse events) med Bactiguards centrala venkateter jämfört med en standardkateter

En nyligen publicerad klinisk studie* genomförd på Karolinska Universitetssjukhuset visar att Bactiguards infektionsförebyggande centrala venkateter – BIP CVC hade signifikant färre incidenter (adverse advents) jämfört med en standard central venkateter.  Studien visar dessutom att Bactiguards ytskikt av ädelmetall inte exponerar patienterna eller miljön för någon risk vid användning i blod.

“Den här studien bekräftar att Bactiguards ytskikt är beständigt  och säkert för patienter även i blodapplikationer och den visar lovande resultat vad gäller förmågan att minska kateterrelaterade komplikationer som sepsis och trombos”, säger Gunilla Björling, medicine doktor och forskare vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet, som är första författaren till publikationen.

Studien genomfördes på patienter som genomgick större bukoperationer.
34 patienter randomiserades i två grupper, 12 patienter behandlades med standard-venkateter utan ytskikt och 22 patienter med Bactiguards venkateter. När utfallet avseende incidenter (adverse events) jämfördes, påträffades inga i Bactiguard-gruppen medan det rapporterades fem incidenter (varav 3 kateterrelaterade biverkningar) i kontrollgruppen.

I studien analyserades även mängden ädelmetaller i patienternas blod efter användning av BIP CVC. Nivåerna i blod låg långt under gränsvärdena för tillåten daglig exponering (PDE, Permitted Daily Exposure) vid kronisk användning och långt under gränsvärden för vad som krävs för att utveckla mikrobiell resistens. Ädelmetallnivåerna på katetrarna efter användning i blod visade att ytskiktet är hållbart under hela användningstiden. Studien är publicerad i Journal of Biomedical Materials Research och finns tillgänglig på PubMed.

 

*Björling G, Johansson D, Bergström L, Strekalovsky A, Sanchez J. Evaluation of central venous catheters coated with a noble metal alloy—A randomized clinical pilot study of coating durability, performance and tolerability. Journal of Biomedical Materials Research B: Applied Biomaterials

Related files

Ny kliniskstudie BIP CVC

Prenumerera