Hållbarhet

Bactiguards främsta uppgift är att förhindra vårdrelaterade infektioner, som är ett allvarligt problem och utgör ett hot mot den globala folkhälsan. Därigenom bidrar vi till att öka säkerheten och livskvaliteten för patienterna.

Vår teknologi minskar användningen av antibiotika genom att förhindra infektionen innan den uppstår. Och en infektion som inte finns behöver då inte heller behandlas. Vi bidrar till att motverka spridningen av multiresistenta bakterier, som är en konsekvens av alltför frekvent användning av antibiotika och som kan leda till att vissa bakterier inte längre kan behandlas. Samtidigt kan antalet dagar som patienten vårdas på sjukhuset minskas avsevärt, vilket sänker kostnaderna och frigör resurser för sjukvården.  Framför allt kan vår infektionshämmande lösning rädda livet på människor.

Kvalitetskontroll

Bolagets verksamhet definieras och är certifierat enligt ISO standarden 13485. Både ledning och medarbetare följer väldefinierade standardprocesser, så kallade Standard Operating Procedures (SOP) och följer framtagna standardavtal. Processerna som berörs är bland annat produktion, ärendehantering och kontinuerliga förbättringar av verksamheten. 

Det finns även ett strukturerat program Clinical Implementation Program (BIP CIP) som syftar till att säkerställa att produkterna används på bästa sätt. Programmet bygger på ett nära samarbete mellan Bactiguard och vårdgivare och innehåller bland annat hygienrutiner, riktlinjer för personalutbildning och information till patienter för att optimera nyttan med Bactiguards produkter.  
 

avfallshantering

Bactiguards ytskikt, som består av ädelmetallerna guld, silver och palladium, är mycket tunt och påverkar inte produktens övriga egenskaper som tjocklek, utseende och styvhet. Det krävs inte heller någon speciell avfallshantering för Bactiguards produkter, som behandlas på samma sätt som standardkatetrar enligt gällande sjukhusrutiner för katetrar och endotrakealtuber. Det innebär att dessa hanteras som övrigt medicinskt avfall, som senare förbränns och därefter tas om hand enligt sedvanliga rutiner vid avfallsstationen. Ädelmetallerna i Bactiguards ytskikt förstörs inte vid förbränningen i avfallsledet. Däremot fångas metallerna upp i filtren vid reningen av rökgaserna vid förbränningsanläggningen. Metallerna hamnar i flygaskan från förbränningen, vilken tas tillvara och till sist deponeras i ett slutet system i enlighet med de regler som gäller för denna typ av avfall och kommer inte kommer ut i dagvattnet 1

Produktionsprocessen

Ytbeläggningsprocessen vid produktionen hos Bactiguard är vattenbaserad utan användande av organiska lösningsmedel. Det går åt ytterst lite ädelmetall i appliceringsprocessen. En metallmängd motsvarande en vigselring (ca 10 g) räcker för att belägga cirka 400 000 katetrar. Alla restprodukter från produktionen tas om hand för återvinning eller destruktion enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

UPPFÖRANDEKOD

Bactiguard är en förtroendeingivande och pålitlig partner, som levererar högkvalitativa och säkra produkter till sina kunder. För att säkerställa att företaget genomgående agerar på ett likartat sätt finns en uppförandekod som samtliga medarbetare, distributörer, leverantörer och samarbetspartners förväntas följa.

Uppförandekoden innehåller bland annat riktlinjer för hur bolaget ska bedriva den dagliga verksamheten på ett etiskt, socialt, miljömässigt och i övrigt hållbart sätt. Till grund ligger bolagets kärnvärden långsiktigt partnerskap, förtroende och ansvar, kreativitet, snabb respons samt resurseffektivitet som genomsyras av empati, respekt och kommunikation.

Hållbarhet

KLINISKA STUDIER

Bolagets produkter har en stor påverkan på människors liv och hälsa. Därför genomförs kliniska studier kontinuerligt både i Sverige och internationellt tillsammans med läkare, sjuksköterskor och annan relevant vårdpersonal. Samtliga studier ska följa internationella och lokala lagar och förordningar samt etiska principer. Alla studier godkänns av Bactiguards ledning, av etiska kommittéer på sjukhusen och relevanta myndigheter. Samtidigt görs ett omsorgsfullt val av samarbetspartners bland forskare och kontraktsforskningsföretag, såsom Clinical Research Organisation och patienter som vi tror kan gynnas av vår teknologi.

Samtliga studier utförs enligt god klinisk sed, i enlighet med Bactiguards kvalitetssystem och skrivna rutiner Standard Operating Procedures (SOP). Resultatet från studierna dokumenteras och urvärderas. Det genomförs även rutinmässiga säkerhetsövervakningar av bolagets produkter på samtliga marknader i enlighet med rådande lagar och rutiner.

 

Samhällsansvar

Bactiguard tar sitt samhällsansvar, bland annat genom att satsa på produktion på hemmaplan. Ett samarbetsavtal har tecknats med Samhall, som innebär att Samhalls medarbetare ansvarar för tillverkningen av bolagets högteknologiska produkter på huvudkontoret i Stockholm. Samhall är ett statligt företag som har till uppgift att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, vilket görs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Med närmare 20 000 medarbetare är Samhall Sveriges största arbetsgivare. Genom att utveckla personer med funktionsnedsättning vill Samhall bryta utanförskapet, stärka självkänslan hos medarbetarna och bidra till  en ökad mångfald i arbetslivet.   Samhall är även medlem i den internationella samarbetsorganisationen Workability International, som ska säkerställa att förmågan hos personer med funktionsnedsättning tillvaratas på bästa sätt. 


 

Hållbarhet

Good To Great Tennis Academy

Bolaget är sedan flera år stolt teamsponsor av tennisakademin Good to Great och har ett eget lag Team Bactiguard. Genom att ge stöd till elitsatsande ungdomar i åldergruppen 16 - 23 år, vill bolaget bidra till att stärka utvecklingen av blivande tennistalanger i Sverige. Målet är att utveckla spelare till att bli bland de tio högst rankade i världen. Bactiguard vill på så sätt bidra till utvecklingen av tennisspelare på världsnivå samtidigt som vi vill inspirera andra ungdomar att satsa på hälsa och idrott. Läs mer om Good to Great. 

Källförteckning

1 Information från Fortum Heat Scandinavia, www.fortum.com