Fokus på hela värdekedjan

Bactiguards affärsidé är att förebygga vårdrelaterade infektioner och antibiotika-resistens, en av vår tids största utmaningar. Det är vårt främsta bidrag till en hållbar utveckling.

Bactiguard har som målsättning att vara en förtroendeingivande och långsiktig partner, som levererar högkvalitativa och säkra produkter. Vårt hållbarhetsarbete syftar främst till att bidra till en positiv utveckling genom att förebygga infektioner och begränsa spridningen av multiresistenta bakterier – samtidigt som vi minimerar verksamhetens belastning på samhället och ökar värdet för kunder, patienter och aktieägare.

Fokus på hela värdekedjan

Vår uppförandekod omfattar hela värdekedjan, såväl det interna arbetet som samarbetet med externa parter och innehåller bland annat riktlinjer för hur våra medarbetare ska bedriva den dagliga verksamheten på ett etiskt, socialt, miljömässigt och i övrigt hållbart sätt. Tillsammans med efterlevnad av lagar och regler säkerställs att bolaget agerar ansvarsfullt gentemot patienter, medarbetare, kunder, leverantörer, aktieägare och övriga intressenter. 

Patientnytta

Säkerställande av patientnytta, säkerhets- och kvalitetsaspekter är en integrerad del av produktutvecklings- och varuförsörjningsprocesserna inom ramen för Bactiguards kvalitetsledningssystem. Vårt kvalitetssystem och dess processer omfattar samtliga faser i produkternas livscykel och stödjer även kontinuerliga förbättringar av våra produkter och vår verksamhet. Bactiguards kvalitetssystem är certifierat enligt standarden för medicintekniska produkter, ISO 13485.

Miljö

Inom ramen för det övergripande hållbarhetsarbetet fokuserar Bactiguard miljöarbetet på en säker hantering av kemikalier och avfallshantering inom produktutveckling och produktion. Bactiguard strävar mot att minska verksamhetens och produkternas miljöpåverkan genom att öka effektiviteten, minska förbrukningen av material och förbättra avfallshanteringen. Bactiguards ytskikt innehåller mycket små mängder ädelmetaller och kräver inga särskilda rutiner vid kassering. Metallerna i ytskiktet förstörs inte under avfallsförbränningen men samlas upp i förbränningsanläggningens filter.

För att minska antalet affärsresor, uppmuntrar bolaget till möten via telefon eller webb. För att säkerställa att företaget följer de lagar och krav som finns inom miljöområdet samt tillse en tillfredsställande egenkontroll, har Bactiguard ett miljöledningssystem som bygger på ISO 14001.