Infektionsförebyggande central venkateter

Bactiguards infektionsförebyggande centrala venkateter (BIP CVC), med Bactiguards ytskikt, reducerar risken för mikrobiell adhesion och kolonisation. CVKer med Bactiguards ytskikt har visat sig reducera kateterrelaterade infektioner hos högriskpatienter jämfört med CVKer utan ytskikt. Den infektionsförebyggande teknologin för Bactiguard bygger på att ett mycket tunt skikt av ädelmetallerna guld, palladium och silver appliceras på katetern. Ytskiktet är beständigt på produktens yta och minskar adhesionen och tillväxten av mikrober.

BIP CVC används för administrering av läkemedel och intravenösa lösningar samt för blodprovstagning. Den är gjord av polyuretan, med Bactiguards ädelmetallsytskikt applicerat på ytan, och kan användas i upp till 30 dagar.

CVK-relaterade blodburna infektioner (CRBSI)

Kateterrelaterade infektioner i blodomloppet (CRBSI), även kända som CVK-relaterade infektioner i blodomloppet (CLABSI), utgör en stor del av de vårdrelaterade infektionerna (VRI) hos patienter som använder medicintekniska hjälpmedel, som centrala venkatetrar1. Dessa sjukdomar kan leda till allvarliga komplikationer och kan orsaka lidande för patienter samt ökad dödlighet och förhöjda sjukvårdskostnader. Många av dessa infektioner behandlas dessutom med antibiotika, vilket ökar risken för uppkomst av multiresistenta bakterier. Antibiotikaresistens uppskattas av WHO vara en så allvarlig företeelse att den moderna medicinen är hotad2.

KONTAKTA MIG, JAG VILL VETA MER

Jag vill beställa och önskar få mer information om Bactiguards produkter

Bevisat verksam mot INFEKTIONER

En klinisk studie som gjorts med centrala venkatetrar med Bactiguards ytskikt har visat att ytskiktet reducerade infektioner med 52%3. Studien inkluderade 233 hematologiska onkologipatienter varav 113 fick standardkatetrar utan beläggning, medan 120 av patienterna fick katetrar med Bactiguards teknologi. Kateterrelaterade infektioner utvecklades hos 21% av patienterna med standardkateter men med endast 10% hos patienterna som fått katetrar med Bactiguards teknologi. Bactiguards ytskikt har även visat på en mycket god blodkompatibilitet. Dessutom visar kliniska data ingen ökad risk för trombos eller hemolys vid användningen av produkter med Bactiguards teknologi4.

Vävnadsvänlig och säker teknik

Bactiguards lösning är unik. I motsats till andra infektionsförebyggande teknologier som frisätter substanser som dödar bakterier, som till exempel stora mängder silverjoner, klorhexidin eller antibiotika, är Bactiguards teknologi varken toxisk eller farmakologisk och är mycket vävnadsvänlig5. Fram till idag har mer än 200 miljoner urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt använts i klinisk vård, utan några rapporterade biverkningar relaterade till ytskiktet.

Referenser
1. Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;1222):160-6
2. Kalra OP et al, J Glob Infect Dis. 2009 Jan;1(1):57-63
3. Goldschmidt H.et al., Zbl. Bakt.1995; 233: 215-223
4. Harter et al, Cancer. 94 (1):245-251 (2002)
5. Data on file