Infektionsförebyggande endotrakealtub

Bactiguards infektionsförebyggande endotrakealtuber (BIP ETT och BIP ETT Evac), med Bactiguards ytskikt, reducerar risken för mikrobiell adhesion, kolonisation och efterföljande luftvägsinfektioner. De finns både med och utan sugmöjlighet, en mekanisk funktionalitet att avlägsna slemansamlingar, en egenskap som i sig har visat sig reducera risken för ventilator-associerad pneumoni (VAP). ETTer med Bactiguards ytskikt har visat sig effektivt reducera mikrobiell adhesion med upp till 98 % i mikrobiologiska in vitro studier med kliniskt relevanta stammar3. Därutöver har en klinisk studie på 100 patienter visat en minskad risk för VAP hos patienter med BIP ETT med 67 % i jämförelse med en vanlig standardprodukt4. BIP ETT Evacs unika kombination av både sugmöjlighet och Bactiguards ytskikt har utformats för att erbjuda det bästa möjliga skyddet mot VAP tillgängligt på marknaden.

 

BIP ETT används för att säkra öppna luftvägar genom intubering av trachea under narkos eller när intubation är nödvändig. Endotrakealtuben förs in genom munnen eller näsan till luftstrupen och kopplas till en respirator. Den avfasade spetsen, ventilationshålet (Murphy öga) och hög volym - lågt tryckskuffen är utformade för att minimera risken för skador på patientens luftstrupe och för säker användning . Katetern är gjord av PVC med Bactiguards ädelmetallsytskikt applicerat på både in- och utsidan, och kan användas i upp till 30 dagar.
 

Ventilator-associerad Pneumoni (VAP)

VAP är allvarliga och utgör en stor del av vårdrelaterade infektioner (VRI) hos patienter som använder medicintekniska produkter, såsom ETTer. Mikrobiell vidhäftning på tuben, som resulterar i biofilm är en vanlig orsak till infektion. Dessutom är risken stor, speciellt hos långtidsintuberade patienter, att bakterierikt slem ansamlas ovanför tubens kuff och kontaminerar tuben. Slemmet kan sen även passera ner i de nedre luftvägarna och orsaka infektioner.

VAP är idag den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen inom intensivvården, och uppskattas drabba upp till 25 % av patienterna5-7. Det leder till förlängd vårdtid med upp till 25 dagar8, vilket har en enormt stor inverkan på patientens vårdförlopp och sjukvårdskostnaderna. Därutöver förknippas VAP ofta med högriskpatogener såsom MRSA, långvarig sjukhusvistelse, ökade sjukhuskostnader och hög patientdödlighet, upp till 30-50 %. 10-11

Många av dessa infektioner behandlas dessutom med antibiotika, vilket ökar risken för uppkomst av multiresistenta bakterier. Antibiotikaresistens uppskattas av WHO vara en så allvarlig företeelse att den moderna medicinen är hotad2.
 

KONTAKTA MIG, JAG VILL VETA MER

Jag vill beställa och önskar få mer information om Bactiguards produkter

Bevisat verksam mot INFEKTIONER

En klinisk studie på 100 patienter, där en vanlig  endotrakealtub jämfördes med BIP ETT med Bactiguards ytskikt, visade att Bactiguards teknologi reducerade incidensen av ventilator associerad pneumoni (VAP) med 67% (OR 3,42, p = 0,14)4. Denna prospektiva, randomiserad och oberoende prövning inkluderade patienter som lider av förgiftning på IVA. För utom infektionsfrekvensen tittade man i denna studie även på sjukhusvistelsens längd hos patienterna samt antibiotikaanvändningen. I BIP ETT gruppen användes signifikant mindre antibiotika (OR 0.3, p=0.05) och patienterna stannade  i genomsnitt 2 dagar kortare på sjukhus  (18 och 16 dagar, respektive).     

Vävnadsvänlig och säker teknik

Bactiguards teknologi är unik. Till skillnad från andra infektionsförebyggande ytskikt som frisätter substanser som dödar bakterier, som till exempel stora mängder silverjoner, klorhexidin eller antibiotika, är Bactiguards teknologi varken toxisk13 eller farmakologisk13. De är istället mycket vävnadsvänliga och ger inga biverkningar hos patienten14.
 

Referenser
1. Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6
2. Antimicrobial resistance, Global report on surveillance, WHO
3. Data on file
4. Tincu R, Poster Euroanasthesia 2015
5. Ibrahim EH et al. Chest. 2001;120(2):555-561.
6. Craven DE et al. Infect. 1996;11(1):32-53.
7. Rello J et al. Chest. 2002;122(6):2115-2121.
8 Warren DK et al. Crit Care Med. 2003;31(5):1312-1317.
9. Kollef MH et al. Chest.1995;108(6):1655-1662.
10. Kollef MH et al. Chest. 2005; 128 (6): 3854-3862.
11. Stijn Blot et al. Critcal Care Medicine, March (2014) 42:3
12. Data on file.
13. Data on file.
14.  Björling et al. BMC Anesthesiology (2015) 15:174