Klinisk evidens

Vårdrelaterade infektioner orsakas ofta av medicintekniska produkter och uppstår främst i urin-, luft och blodvägarna. Bakteriell adhesion till medicintekniska produkter är ett viktigt första steg i bildningen av biofilm, vilket i sin tur leder till infektioner, ökad antibiotika-användning och bakterieresistens. Bactiguards ytskikt har visat sig förhindra vårdrelaterade infektioner genom att förhindra mikrobiell adhesion och tillväxt på medicintekniska produkter. Därmed begränsas bildningen av biofilm och infektionsrisken minskar signifikant. 

Bactiguards ytskikt är vävnadsvänligt och förhindrar mikrobiell adhesion utan någon toxisk eller farmakologisk verkningsmekanism. Över 150 miljoner Bactiguard-belagda urinvägskatetrar har använts i klinisk vård utan att några biverkningar som är relaterade till ytskiktet har rapporterats. Teknologin ger dessutom varken ökad risk för trombos eller någon immunologisk reaktion.

Produkter med Bactiguards ytskikt har använts i ett stort antal kliniska studier och utvärderingar (1986–2015), som inkluderar över 100 000 patienter. Syftet har varit att bedöma teknologins effekt på infektionsprevention och dess säkerhetsprofil. Dessutom har in vitro-tester visat att  Bactiguard-belagda produkter minskar bakteriers kolonisering med minst 70-90% jämfört med obehandlade produkter.

urinvägar

Kateterrelaterade urinvägsinfektioner (UVI) utgör den största delen av vårdrelaterade infektioner med hela 32%10

I faktagranskade (peer-reviewed) studier, där man specifikt tittat på förekomsten av kateterrelaterade urinvägsinfektioner (enligt gällande definition) hos patienter med >2 dagars kateterisering, var den viktade minskningen i genomsnitt 35%1,2,3,4,5,6. I vissa studier ser man en minskning med över 70%4. I en av de senaste publikationerna minskade även användningen av antibiotika med 60% i Bactiguard-gruppen jämfört med standardgruppen2. Ett viktigt steg för att förhindra spridningen av resistenta bakterier är att minska användningen av antibiotika.

Blodvägar

CVK-relaterade infektioner i blodomloppet (CRBSI), även kända som CVK-relaterade infektioner i blodomloppet (CLABSI), utgör 14% av de vårdrelaterade infektionerna (VRI) hos patienter som använder medicintekniska hjälpmedel, som centrala venkatetrar10.

En större, randomiserad, klinisk, studie som gjorts med Bactiguard-belagda centrala venkatetrar har visat att ytskiktet signifikant reducerade förekomsten av blodinfektioner med 52%, efter 13 dagars kateterisering, jämfört med standardkatetrar utan ytskikt 7.  I samma studie, har Bactiguards ytskikt även visat på en mycket god blodkompatibilitet. Ingen ökad risk för trombos observerades vid användningen av produkter med Bactiguards teknologi8.

                             

I ex vivo-experiment med mänskligt blod har BIP CVC även visat signifikant lägre hemolytisk aktivitet jämfört med andra ytbelagda centrala venkatetrar (CVK). Med BIP CVC sågs en låg aktivering av koagulations- och komplementsfaktorer, liksom en signifikant lägre koagulationsaktivering jämfört med en standardkateter9.

          


andningsvägar

Luftvägsinfektioner är allvarliga och utgör ca. 15% av vårdrelaterade infektioner (VRI) hos patienter som använder medicintekniska hjälpmedel, såsom endotrakealtuber (ET tuber eller ETT)10.

På Euroanasthesia-kongressen 2015 presenterades en studie på 100 intensivvårdspatienter, som visade att Bactiguards Endotrakealtub, BIP ETT, reducerade incidensen av ventilator associerad pneumoni (VAP) med 67% (OR 3,42, p = 0,14)11 jämfört med en vanlig obehandlad tub.

            

benimplantat

Initiala studier har utförts för att bedöma effekten av Bactiguards ytskikt på benimplantat. En publicerad djurstudie uppvisade åtminstone lika bra  osseointegrering (beninväxt) hos en Bactiguard-belagd titanskruv i kanin efter 12 veckor, jämfört med en icke-belagd titanskruv12

1. Hidalgo Fabrellas et al, Enferm Intensiva 2015; 26(2):54-62
2. Pickard et al, The Lancet, Nov 5, 2012
3. Lederer JW et al, J WOCN 2014; 41(5):1-8
4. Seymour C et al, British Journal of Nursing, 2006; 15(11): 598-603
5. Gentry H et al, Nursing Standard. 2005; 19, 50, 51-54
6. NewtonT et al, Infection Control and Hospital Epidemiology; 2002; 23(1): 217-8
7. Goldschmidt H.et al., Zbl. Bakt.1995; 233: 215-223
8. Harter et al, Cancer. 94 (1):245-251 (2002)
9. Vafa Homann et al,  J Biomed Mater Res Part B 2015; DOI: 10.1002/jbm.b.33403
10.
Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6
11. Tincu R et al, Poster Euroanasthesia 2015
12. Svensson S, et al, Nanomedicine. 2013 Oct;9(7):1048-56