Vårdrelaterade infektioner

Varje år drabbas flera miljoner människor runt om i världen av vårdrelaterade infektioner. Infektionerna orsakar lidande och förlängd vårdtid för patienten som ofta behandlas med antibiotika, vilket ökar risken för spridningen av multiresistenta bakterier. Infektioner orsakade av multiresistenta bakterier är ofta svårbehandlade eftersom bakterierna utvecklat en resistens mot flera typer av antibiotika.

Vårdrelaterade infektioner

Det finns alltid en risk att drabbas av en vårdrelaterad infektion, ofta kallad sjukhussjukan, när du söker vård på ett sjukhus, vårdinrättning eller vårdas i hemmet.

Vårdrelaterade infektioner drabbar en hög andel av patienterna och är ett växande problem som utgör ett stort hot mot den globala folkhälsan. Idag är det den tredje största dödsorsaken i högutvecklade länder efter cancer och hjärt- och kärlsjukdomer. Det är ett stort problem i hela världen, oavsett landsgränser och social tillhörighet. Årligen drabbas omkring sex miljoner människor enbart i USA och EU, varav cirka 150 000 av dessa dör till följd av infektionerna1,2.  I USA uppgår de finansiella förlusterna till omkring 6,5 miljarder USD och motsvarande summa för Europa uppgår till omkring 7 miljarder Euro3.  

I Sverige resulterar vårdrelaterade infektioner i omkring 750 00 extra vårddagar varje år. Det medför en kostnad av 6,5 miljarder SEK årligen. Samtidigt bedömer Socialstyrelsen att omkring 30 procent av alla vårdrelaterade infektioner skulle kunna förebyggas, vilket  skulle minska patienters lidande och medför en årlig besparing för den svenska sjukvården på nästan 2 miljarder SEK.4

Mer än hälften av alla vårdrelaterade infektioner orsakas av bakterietillväxt på medicintekniska produkter5. Användning av katetrar, så kallad kateterisering, är en av de största riskerna för att drabbas av en infektion  eftersom det skapar en passage mellan patientens kropp och den yttre miljön. Undersökningar visar att att omkring 70 procent av de bakterier som förekommer vid vårdrelaterade infektioner är resistenta mot en eller flera av de vanligaste typerna av antibiotika6 .  Multiresistenta bakterier bidrar till att behandlingen både blir mer komplicerad och kostsam7

KÄLLHÄNVISNING

1 Klevens RM et al. Estimating health-care associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002. Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6
2 Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2008, European Center for Disease Prevention and Control
3 WHO, Patient Safety - A World Alliance for Safer Health Care 
4 Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015, Socialstyrelsen
5 Murphy C.L. Phd. Rn. MPH. President of the Association for Professionals in Infection Control 99nd Epidemiology (APIC). Prevention of device-related infection: A global call to action, March 2010
6 Battle of the Bugs: Fighting Antibiotic Resistance, http://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/ucm143568.htm 
7 G-Science Academies Statements 2013 "Drug Resistance in Infectious Agents - A Global Threat to Humanity"