Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett växande internationellt problem och ett stort hot mot den globala folkhälsan. Idag är det den tredje största dödsorsaken i högutvecklade länder näst efter cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, drabbas i genomsnitt var tionde patient av en VRI.1​

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner, även kallat sjukhussjukan, är infektioner som drabbar patienter i samband med vård på sjukhus eller annan vårdinrättning och som patienterna inte bar på innan de sökte vård. VRI uppstår ofta i samband med medicinska eller kirurgiska ingrepp. Utöver onödigt lidande och förlängda vårdtider för de patienter som drabbas medför VRI även höga kostnader och ökad belastning för vården och samhället i stort.2

Mer än hälften av alla vårdrelaterade infektioner orsakas av bakterietillväxt på medicintekniska produkter. Tre av de vanligaste förekommande områdena där VRI uppstår är i urinvägarna, blodbanan och i luftvägarna. Många VRI kräver behandling med antibiotika och bidrar därmed också till ökad antibiotikaresistens.3​

 

Referenser:
1. WHO. 2016; ISBN 978-4-154992-9
2. SKL. 2017; Report of healthrelated infections. 978-91- 7585-475-5
3. Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160–6