Fakta om vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är infektioner som patienten får i samband med vård på sjukhus eller vårdinrättning. I över hälften av fallen orsakas infektionerna av medicintekniska produkter. Infektionen orsakar lidande för patienten som ofta behandlas med antibiotika, vilket ökar risken för multiresistenta bakterier. 

I Sverige drabbas närmare var tionde patient av en vårdrelaterad infektion. Det förlänger den totala vårdtiden för patienterna med  cirka 750 000 extra vårddagar, motsvarande 4 dagar per patient, och kostar den svenska sjukvården 6,5 miljarder kronor årligen2. Ett stort antal personer dör varje år i Sverige som en direkt eller indirekt följd av vårdrelaterade infektioner3

Vårdrelaterade infektioner som orsakas av medicinteknisk utrustning

Kateterisering utgör en av de största riskerna för att drabbas av en vårdrelaterad infektion (VRI). Tre av de vanligast förekommande områdena där VRI uppstår är i urinvägarna, luftvägarna och blodvägarna.   Urinvägsinfektioner är den vanligaste typen och utgör en tredjedel av alla VRI. Omkring 90 procent av dessa orsakas av kvarliggande urinvägskatetrarKateterrelaterade infektioner i blodomloppet (CRBSI), även kända som CVK-relaterade infektioner i blodomloppet (CLABSI) utgör omkring 14 procent av alla infektioner och infektioner i luftvägarna, utgör omkring 15 procent av alla VRI.4

Antimikrobiell resistens och MRSA

Antimikrobiella läkemedel. som t.ex. antibiotika, används för att döda eller stoppa tillväxten av levande mikroorganismer och omfattar bland annat antibiotika, som används för att behandla bakterieinfektioner. Till gruppen antimikrobiella läkemedel ingår även antivirala medel som används mot virusinfektioner som influensa, svampmedel och parasitmedel som används  för att behandla sjukdomar såsom malaria.

Antimikrobiell resistens är resistens mot en eller flera grupper av läkemedel. Det innebär att läkemedel som antibiotika inte längre kan användas i förebyggande syfte eller för att bota en infektion.  Mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter som är resistenta mot antimikrobiella läkemedel, inklusive multiresistenta bakterier , är ofta mycket svårbehandlade eftersom de utvecklat ett "skydd" mot denna grupp av läkemedel.

En bidragande orsak till en stadigt ökande antimikrobiell resistens är den frekventa användningen av denna typ av läkemedel, som leder till att bakterier, virus och parasiter ständigt anpassar och utvecklar sig. Multiresistenta bakterier som MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus)5 finns på sjukhus och kan orsaka en mängd olika infektioner; urinvägsinfektion, lunginflammation och infektion i blodomloppet. Infektioner orsakade av MRSA är ofta svårbehandlade eftersom de är resistenta mot de flesta typer av antibiotika.

ANTIBIOTIKARESISTENS ETT VÄXANDE PROBLEM

Ofta används antibiotika vid behandling av vårdrelaterade infektioner. Detta ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier,  d.v.s. bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika. I den senaste rapporten "The state of the world's antibiotics" av The Center for Disease Dynamics Economics & Policy framgår det att konsumtionen av antibiotika ökat med 30 procent mellan åren 2000 och 2010, baserat på data från 71 länder.  Indien, Kina och USA står för den största konsumtionen i världen.

Fakta om vårdrelaterade infektioner

Världshälsoorganisationen WHO varnar för att den höga och ständigt ökande användningen av antibiotika kommer att leda till en postantibiotisk era, som innebär att vanliga infektioner och operationer kan komma att leda till döden när det inte längre finns någon effektiv medicinering6. Undersökningar visar att omkring 70 procent av de bakterier som orsakar vårdrelaterade infektioner är resistenta mot en eller flera av de vanligaste typerna av antibiotika7.

Om inga åtgärder vidtas, riskerar omkring 10 miljoner människor i världen att dö årligen av antibiotikaresistens år 2050. Det kan jämföras med att omkring 8 miljoner människor dör i cancer och 1.2 miljoner i trafikolyckor runt om i världen varje år8.  Förebyggande åtgärder för att minska andelen vårdrelaterade infektioner och spridningen av multiresistenta bakterier blir därför allt viktigare för att vända denna negativa trend.

Läs mer om antibiotikaresistens och MRSA på European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC)

Källhänvisning

1  Mätning av vårdrelaterade infektioner av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Maj 2015
2  Vårdrelaterade infektioner, Framgångsfaktorer som förebygger av Sveriges Kommuner ochy Landsting (SKL) 2014
3 Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015, Socialstyrelsen
4  Klevens RM et al. Estimating healthcare associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002 Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6 
5  European Centre for Disease Prevention and Control/Using antibiotics responsibly
6  WHO's globala rapport om antibiotikaresistens, 2014
7  Battle of the Bugs: Fighting Antibiotic Resistance, http://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/ucm143568.htm
8  Jim O'Neill, Review on Antimicrobial resistance - tackling drug-resistant infections globally, December 2014