Förebygga vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner och multiresistenta bakterier är ett stort globalt problem som kan drabba vem som helst och var som helst i samband med att man söker vård på ett sjukhus, vårdinrättning eller får vård i hemmet.  
 

Enligt Socialstyrelsen drabbas så många som var tionde patient i Sverige och 1 400 personer dör som en direkt eller indirekt följd av vårdrelaterade infektioner. Samtidigt visar studier att en tredjedel av dessa infektioner skulle kunna förhindras1. Genom förebyggande åtgärder kan patienters lidande minskas, liv räddas och sjukvården spara närmare 2 miljarder kronor om året2.

BACTIGUARDS FÖREBYGGANDE LÖSNING

Blir du sjuk och behöver uppsöka vård, finns alltid en viss risk att smittas av bakterier.speciellt när du får behandling med hjälp av någon medicinteknisk produkt, som orsakar över hälften av alll vårdrelaterade infektioner. Att få en kateter är en av de största riskerna eftersom det skapar ett passade mellan patientens kropp och den yttre miljön. Tre av de fyra vanligaste områden att drabbas av en infektion är i urinvägarna, luftvägarna och blodvägarna.

Användningen av Bactiguards produkter, urinvägskatetrar, endotrachealtuber och centrala venkatetrar bidrar till att minska andelen vårdrelaterade infektioner inom dessa områden avsevärt. Detta eftersom samtliga av företagets produkter är behandlade med ett infektionsförebyggande  och vävnadsvänligt ytskikt, som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm. Hittills har 150 miljoner urinvägskatetrar använts runt om i världen. 

Genom att förebygga vårdrelaterade infektioner, orsakade av medicintekniska produkter, kan vi öka patientsäkerheten och korta vårdtiden på sjukhuset samtidigt som vi sänker kostnaderna för sjukvården och samhället. Dessutom kan vi bidra till att minska användningen av antibiotika och motverka spridningen av multiresistenta bakterier och viktigast av allt vi kan rädda liv.  

Teknologin och våra produkter är bara en del av lösningen. Det behövs även systematisk mätning av antalet infektioner, förebyggande åtgärder som hygienrutiner och utbildning. samt adekvat behandling för att utveckla en ny vårdstandard tillsammans med beslutsfattare, akademin och sjukvården.

Den kliniska evidensen är stark och visar att antalet kateterrelaterade urinvägsinfektioner kan minskas med i snitt åtminstone 35 procen och i vissa studier har man sett en minskning med upp till hela 70 procent3,4,5,6,7,8  Kateterrelaterade blodinfektioner kan minskas med 50 procent9  och respiratorrelaterade lunginflammationer kan minskas med upp till 67 procent10.

Läs mer om våra klinska studier.

Förebygga vårdrelaterade infektioner

RENA HÄNDER RÄDDAR LIV

God handhygien är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att undvika bakterier och smittspridning.  Så många som var tionde patient drabbas av en vårdrelaterad infektion, enligt den senaste mätningen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och en av de vanligaste smittvägarna är via personalens händer. För att uppmärksamma vikten av hygien, har SKL tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram informationsmaterialet "Rena händer räddar liv", som riktar sig både till patienter och vårdpersonal. 

RÄTTA KLÄDER OCH RENA HÄNDER

Det finns även ett antal hygienrutiner och klädkoder för personal inom vården, som kan vara bra att känna till för dig som patient. Några av de viktigaste åtgärderna för att minska risken för smittspridning är bland annat kortärmade arbetskläder och förbud mot smycken eller armbandsur på händer och undrarmar. Före och efter kontakt med patient, säng eller liknande ska händerna alltid desinficeras med alkoholbaserat handinfektionsmedel. 

Noggrann städning

Vikten av städning diskuteras ständigt i media. För att säkerställa en tillfredställande och god städning på sjukhus och vårdinrättningar har Svensk Förening tagit fram riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal.

Din guide till säker vård

Socialstyrelsen har även tagit fram en guide för att hjälpa patienter att få så säker och trygg vård som möjligt. I guiden finns bland annat information om vilka lagar och regler som vården ska följa och vilka rättigheter du har när du söker vård.


 

Skydda antibiotikan

För att öka kunskapen om nyttan med antibiotika och hur alla kan bidra för att minska smittspridning och onödig antibiotikaanvändning och på så sätt minska risken för antibiotikaresistens, har 23 myndigheter i Sverige startat kampanjen "Skydda Antibiotikan".

Kampanjen vänder sig främst till patienter och ska underlätta mötet mellan patient och läkare. I studier har det också visat sig att antibiotikaanvändningen kan minskas om det sker en dialog mellan läkare och patient och om det blir tydligare vid vilka tillfällen antibiotika ska användas. 

Besök gärna hemsidan http://www.antibiotikaellerinte.se/ för att få råd om antibiotikaanvändning, som tagits fram av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

KÄLLFÖRTECKNING
1 Socialstyrelsen, Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 
2 SVeriges kommuner och landsting, framgångsfaktorer som förebygger

3. Hidalgo Fabrellas et al, Enferm Intensiva 2015; 26(2):54-62
4. Pickard et al, The Lancet, Nov 5, 2012
5. Lederer JW et al, J WOCN 2014; 41(5):1-8
6. Seymour C et al, British Journal of Nursing, 2006; 15(11): 598-603
7. Gentry H et al, Nursing Standard. 2005; 19, 50, 51-54
8. NewtonT et al, Infection Control and Hospital Epidemiology; 2002; 23(1): 217-8
9. Goldschmidt H.et al., Zbl. Bakt.1995; 233: 215-223
10. Tincu R et al, Poster Euroanasthesia 2015