Förebygga vårdrelaterade infektioner

Att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) har aldrig varit viktigare. Varje infektion som kan förhindras betyder samtidigt en anitbiotikabehandling mindre.Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, går det med hjälp av effektiva förebyggande åtgärder att minska antalet vårdrelaterade infektioner med 30 %.2

Enligt SKL (Sverige Kommuner och Landsting) drabbas var nionde patient i Sverige av en VRI, totalt närmare 65 000 patienter per år. Det leder till förlängda vårdtider, sjukskrivningar, merkostnader för samhället på ca 6,5 miljarder kronor, ökad antibiotikaresistens, onödigt lidande och dödsfall.

Förebygga vårdrelaterade infektioner

Enligt Socialstyrelsen måste arbetet med att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner ske både på en övergripande organisatorisk nivå och i det dagliga vårdnära arbetet.3 Viktiga faktorer är förebyggande åtgärder i form av hygien- och omvårdnadsrutiner, registrering och rapportering av infektionstal, adekvat behandling och utbildning av personal. Men även medicinteknik, som Bactiguards infektionsförebyggande produkter, är en del av lösningen för att minska antalet infektioner i vården.

 

Sepsis - när en infektion blir livshotande

Sen diagnos och antibiotikaresistens gör det allt svårare att behandla bakterieinfektioner och hindra dem från att utvecklas till sepsis. Sepsis, eller det mer välkända begreppet blodförgiftning uppstår när vävnader och organ tar skada till följd av att kroppens immunförsvar överreagerar på en infektion som snabbt blir livshotande.4 Uppskattningsvis kan upp till 50% av alla sepsisfall härledas till vårdrelaterade infektioner.5 Förebyggande av VRI är därför av avgörande betydelse för att minska förekomsten av sepsis.

Referenser:
1. Världshälsoorganisationen (WHO) (2016). The critical role of infection prevention and control. Hämtad 2017-11-13 från http://www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-role
2. Världshälsoorganisationen (WHO) (2016). The critical role of infection prevention and control. WHO/HIS/SDS/2016.10
3. SKL. 2017; Rapport Vårdrelaterade infektioner. 978-91- 7585-475-5
4. Sepsisfonden 2018-03-16; Länk: http://sepsisfonden.se/fakta-om-sepsis/
5. Eber MR et al. Arch Intern Med. 2010 Feb 22;170(4):347- 53.PMID:20177037.